top of page

ALGEMENE VOORWAAREDEN

ONDERWERP

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden voor de levering van de diensten van de internetsite maroussia-dubois.be, hierna de "Dienst" genoemd, en de gebruiksvoorwaarden van de Dienst vast te leggen. Elke toegang tot of elk gebruik van de site www.maroussia-dubois.be impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg vormen zij een contract tussen de Dienst en de Gebruiker.

Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de Dienst.

 

JURIDISCHE MEDEDELINGEN

De website maroussia-dubois.be wordt gepubliceerd door :

Maroussia Dubois, vertegenwoordigd door

Productions Associées ASBL

Coenreatsstraat 72

1060 Brussel

België

BTW : BE0896755397

Directeur : Mr. Sandrino Graceffa

DEFINITIES

 

Gebruiker: de Gebruiker is elke persoon die de Site of een van de op de Site aangeboden diensten gebruikt.

Gebruikersinhoud: de term "Gebruikersinhoud" verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker in de secties van de Site worden verzonden.

TOEGANG TOT DE DIENST

 

De dienst is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met toegang tot het internet.  Alle kosten in verband met de toegang tot de Dienst, of het nu gaat om hardware, software of internettoegang, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.

Bepaalde secties van de site zijn voorbehouden aan leden na identificatie met behulp van hun gebruikers-ID en wachtwoord.

Maroussia Dubois behoudt zich het recht voor de toegang tot de Dienst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke Gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Maroussia Duboismet doet alle redelijke inspanningen om toegang tot de Dienst van goede kwaliteit te garanderen, maar is daartoe niet verplicht. 

Maroussia Duboismet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen van het netwerk of de servers of andere gebeurtenissen buiten redelijke controle, die de toegang tot de Dienst verhinderen of verminderen.

Maroussia Dubois behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst of een deel ervan te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om het onderhoud te verzekeren of om enige andere reden, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of schadevergoeding. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Alleen persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig verstrekt, worden verzameld.

Deze persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard in een computerbestand

dat Maroussia Dubois zich het recht voorbehoudt te exploiteren of te commercialiseren met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

Maroussia Dubois verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker te waarborgen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Persoonsgegevens kunnen, indien nodig, worden meegedeeld op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten, zonder voorafgaande toestemming van de houder. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker op elk moment en kosteloos recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens, op eenvoudig verzoek gericht aan : Maroussia Dubois, vertegenwoordigd door Productions Associées VZW, Coenreatsstraat 72, 1060 Brussel België.

AANPASSING VAN DIT CONTRACT

 

Maroussia Dubois behoudt zich het recht voor de voorwaarden en modaliteiten van dit contract te allen tijde te wijzigen.

De Gebruiker wordt bijgevolg aangeraden regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, beschikbaar op de website www.maroussia-dubois.be.

TIJDSDUUR EN BEËINDIGING

 

Dit contract wordt gesloten voor onbepaalde tijdsduur vanaf het moment dat de Gebruiker de Dienst begint te gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De relatie tussen de Gebruiker en Maroussia Dubois, met inbegrip van de verkoop, wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil tussen de Gebruiker en Maroussia Dubois zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. De voertaal is Frans.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") is het vastleggen van de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten (hierna de "Producten") op de website van Maroussia Dubois (www.maroussia-dubois.be). Deze Algemene Voorwaarden regelen elke verkoop van producten op de Site.

De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds Maroussia Dubois, vertegenwoordigd door Productions Associées ASBL, gevestigd te Coenreatsstraat 72, 1060 Brussel België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België (BCE) onder het nummer 0896.755.397, hierna de "Verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die de Site wenst te raadplegen en een aankoop wenst te doen, hierna de "Koper" genoemd. De koper en de verkoper worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle voorwaarden die eerder op de Site beschikbaar waren of van alle algemene voorwaarden van de Koper.

Elke bestelling van een op de Site aangeboden product (hierna de "Bestelling") impliceert voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Koper, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Koper. De bevestiging van de bestelbon vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs vormt van de volledigheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de ter uitvoering van deze bestelling verschuldigde bedragen.

De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op niet-handelaren (consumenten).

De Koper die een bestelling wenst te plaatsen, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn.

Beschikbaarheid van producten en omvang van de opdracht

 

De Verkoper doet alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van producten in real time op de Site weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een product niet langer beschikbaar is om de door de Koper geplaatste bestelling uit te voeren.

In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgt indien hij de betaling reeds heeft verricht.

De foto's, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zijn niet contractueel. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af indien deze foto's of teksten onjuist zijn.

AANKOOPPRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

 

De prijs van elk product wordt op de Site weergegeven in euro, inclusief BTW.

De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

BESTELLINGEN

 

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie door de Koper bij de bestelling.

Door te klikken op "Mijn bestelling bevestigen", bevestigt de Koper definitief zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen.

De Verkoper bevestigt elke bestelling door de Koper binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling een e-mail te sturen naar het door de Koper opgegeven adres.

De verkoper levert de goederen pas na volledige betaling, eventueel na verificatie door de bank van afgifte.

BETALINGSMETHODEN

De betaling van de aankopen gebeurt met Visa of MasterCard of met conventionele Europese betaalmiddelen (Bancontact, ING, Belfius, KBC, CBC, Carte Bleue, enz.) via het beveiligde PayPal-systeem (www.paypal.com).

De Koper kiest één van de voorgestelde betalingswijzen en volgt de instructies weergegeven op de Site bij de bevestiging van de Bestelling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

 

De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopprijs.

De risico-overdracht aan de Gebruiker vindt plaats op het moment dat de bestelde producten ter beschikking worden gesteld aan de bezorger.

Het bewijs van deze beschikbaarheid kan met alle wettige middelen worden geleverd, met name, indien nodig, door het door de bezorger gebruikte systeem voor het volgen van pakketten.

De koper moet het ontvangstbewijs ondertekenen.

bottom of page